داستان های این مجموعه در جنگلی رخ می دهد که در هر قسمت از آن شخصیتهای داستانی به نیکی صفاتی چون دانش، آگاهی، همکاری، همت و شجاعت پی برده و از زشتی ویژگیهایی چون غرور، زیاده خواهی و ... آگاه می شوند.

عوامل تولید(تهیه کننده و کارگردان: محمدحسن باقری - نویسنده:رحیم کریم زاده - ناظر کیفی:علیرضا گلپایگانی - سرپرست انیماتور:فرنگیس گودرزی - مدلسازی:داود حاجی عبدلی ،لی اوت :مجتبی فلاح ،اجرای متریال: م محمد بیگی - سرپرست گویندگان:چنگیز جلیلوند - طراح شخصیت:جلیل دهقانی و ...)